Parish Staff

Fr Piaras Mac Lochlainn Adm. 086-3445378

Fr Simon Mundisiye (Chaplain) 089 267 9605

Sr Anne Marie Moynihan, Parish Sister. 01-6264921

Mrs Moya Doyle, Parish Secretary. 01-6265695